Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

arnes sio

Domov

Natisni

Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji

Poslanstvo

Skrbimo za strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo na področju hortikulture in aranžerstva, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in urejenosti mestnih okolij in podeželja.

Vizija

Postati hočemo regijsko in državno učno središče za področje hortikulture, aranžerstva in oblikovanja. Ta cilj uresničujemo v sodelovanju z gospodarstvom, sorodnimi šolami doma in v tujini, lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.

Vrednote

Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli, so:

 • skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih udeležencev izobraževanja
 • dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti,
 • vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti
 • dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleženci izobraževanja
 • visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in fleksibilnost znanja.

Cilji

 • sodoben in pester pouk, uvajanje novih metod in oblik dela
 • aktivno sodelovanje dijakov in učiteljev
 • izboljšanje stikov med učitelji in dijaki ter krepitev medsebojnega zaupanja
 • skrb za večjo učno uspešnost
 • povezava splošno izobraževalnih, strokovnih predmetov ter praktičnega pouka
 • integracija otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalnem delu
 • povezava šole z okoljem
 • povezovanje s sorodnimi šolami v tujini
 • zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za uspešno delo
 • izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki bo usklajeno s potrebami razvoja ter bo omogočalo uspešno in strokovno delo v procesih prestrukturiranja in prilagajanja vrtnarstva sodobnim razvojnim težnjam ter evropskim standardom
 • razvijanje prijazne, uspešne in zgleda vredne šolske kulture.
Natisni

Predavateljski zbor

Seznam predavateljev, ki v tekočem študijskem letu poučujejo na višji strokovni šoli:

Natisni

Izobraževalni programi SŠ

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti izobražujemo naslednje programe:

Za več informacij kliknite na povezavo.

Natisni

Vrtnar

VRTNAR (IV. stopnja)

Pridobljen poklic : VRTNAR

Program izobraževanja traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT

VPISNI POGOJI:

 • končana osnovnošolska izobrazba oz.
 • končan program nižjega poklicnega izobraževanja.

KAJ SE DIJAK NAUČI?

Predvsem se strokovno pripravi za vrtnarski poklic in se osredotoči na delo z naravo in v njej.

Poleg tega se nauči še:

 • podjetniške miselnosti, sposobnosti komuniciranja in uporabe računalnika v stroki,
 • pridelovati vrtnarske oz. hortikulturne rastline in pri tem uporabljati tudi nove metode varstva rastlin,
 • oblikovati in urejati zelene površine,
 • soustvarjati drevesnico in trsnico,
 • pridelovati zelenjadnice,
 • vzdrževati rekreacijske in športne površine, kot so: golf in nogometna igrišča ter številne rekreacijske površine.

Predmetnik programa Vrtnar

Oznaka Programske enote Skupno število ur 1. 2. 3.
A- Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 213 99 (3) 66 (2) 48 (3)
Matematika 213 99 (3) 66 (2) 48 (3)
Tuji jezik 164 66 (2) 66 (2) 32 (2)
Umetnost 33 33 (1)
Naravoslovje 66 66 (2)
Družboslovje 132 66 (2) 66 (2)
Športna vzgoja 164 66 (2) 66 (2) 32 (2)
SKUPAJ A 985 495 ( 15) 330 ( 10) 160 (10)
B- Strokovni moduli
M1 IKT in osnove poslovnega komuniciranja 98 98 (3)
M2 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 66 66 (2)
M3 Osnove podjetništva in prodaje 98 98 (3)
M4 Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin 98 98 (3)
M5 Osnove upravljanja s stroji in napravami 98 98 (5,5)
M6 Osnove hortikulture 196 196 (6)
M7 Pridelava okrasnih rastlin 215 161 (5) 54 (3)
M8 Urejanje zelenih površin 215 161 (5)* 54 (3)*
M9 Pridelava zelenjadnic 190 100 (3) 90 (5)
M10 Drevesničarstvo in trsničarstvo 190 100 (3) 90 (5)
M11 Grajene sestavine zelenih površin 190 100 (3) 90 (5)
M12 Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin 190 100 (3)* 90 (5)*
SKUPAJ B 1059 458 (14) 425 (13) 242 (13,5)
C- Praktično izobraževanje v šoli
600 140 276 184
Č- Praktično izobraževanje pri delodajalcu
912/24 114/3 114/3 684/18
D- Interesne dejavnosti
160/5 64/2 64/2 32/1
E- Odprti kurikulum
584 99/3 363/11 122/7
Tuji jezik - strokovna terminologija 66 33 (1) 33 (1)
M8 Urejanje zelenih površin 196 161 (5)* 36 (2)*
Načrtovanje in oblikovanje vrtov 66 66 (2)
M12 Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin 190 100 (3)* 90 (5)*
Poslovno komuniciranje 66 66 (2)
F- Število tednov izobraževanja v šoli
82 33 33 16
G- Skupno število tednov izobraževanja
111 38 38 35
Št. ur na teden 32 32 31